INNER GARDEN

Q-group

door Moreh

Q-group is een afkorting van Qabalah-group, een studiegroep die de traditie van praktische Qabalah voortzet. Qabalah betekend “ontvangen” of “van mond tot oor”, wat verwijst naar de persoonlijke overdracht van kennis vanuit de oudheid.

Praktische Qabalah

Het doel van de Qabalah is door te dringen onder het oppervlak van de alledaagse werkelijkheid, en de onzichtbare en geestelijke werelden te verkennen, door middel van rationeel onderzoek en mystieke meditatie om daardoor de uiteindelijke zin en doel van het leven te kunnen bevatten(ref: "The Tree of Life", W. Menzi, Z . Padeh, 1998).

De Q-groep richt zich op praktische Qabalah. De belangrijkste methoden om de innerlijke werelden en het weefsel van de werkelijkheid te karteren zijn mystieke meditatie, vibrationele technieken, en introspectief onderzoek. Er is weinig gepubliceerd over de praktische aspecten van Qabalah. Specifieke technieken zijn eeuwenlang van mond tot oor van meester op leerling doorgegeven binnen de grenzen van de hermetische broederschappen en ondergrondse onderzoeksgroepen. Het is moeilijk vast te stellen waar de exacte bron of historische wortels van de oefeningen ligt. Twee invloedrijke meesters worden genoemd: Isaac Luria (1534 - 1572) en Abraham Abulafia (1240-91).

Onzichtbare dimensies van de werkelijkheid

Luria was zeer ver gevorderd in zijn studie van de schepping van de wereld. Dit was niet alleen vanuit een theoretisch perspectief, maar hij probeerde de fysieke wereld te begrijpen door het bestuderen van de fijnstoffelijke werkelijkheid en de innerlijke werelden. Realiteit werd in dat licht gezien als bestaande uit meerdere lagen. Onze normale zintuigen kunnen alleen de uiterlijke zichtbare manifestatie waarnemen, maar daarnaast kan ook een onzichtbare dimensie worden ontdekt, met een structuur die het hele bestaan doordringt. Vier primaire lagen van de werkelijkheid worden onderscheiden:

1) De Wereld van Actie. Dit is het fysieke universum en de buitenste laag van de werkelijkheid die zich manifesteert als tijd, ruimte, materie en energie, de sterren, de planeten, en onze aarde.

2) De Wereld van Formatie. Dit is de onzichtbare laag van de werkelijkheid die het dichtst bij ons staat. Volgens de oude kosmologie is dit is de wereld van de engelen. Vandaag de dag zouden we het kunnen zien als de onderliggende krachten die onze werkelijkheid vormt, zoals zwaartekracht bijvoorbeeld, of magnetisme of de wetten van de harmonie in de muziek. Dit is deels beschreven door de wetten van de natuurkunde, en ten dele nog niet geïdentificeerd of in wetten gevat. Door de nauwe band van deze wereld met de materiële wereld, kunnen we gebruik maken van rede en verbeelding, wetenschap, kunst en Alchimie, om conclusies te trekken over deze verborgen wereld. De Qabalist probeert doormiddel van afleidingen hieruit zijn kennis ook uit breiden tot diepere lagen van de werkelijkheid.

3) De Wereld van Schepping is de volgende laag van de werkelijkheid. Deze is nog vluchtiger dan de Wereld van Formatie. Het is een laag van het eerste begin, welke de zaden bevat van wat kan komen. Het is het hoogste rijk dat de mens kan ervaren op het diepste niveau van meditatie.

4) De Wereld van Emanatie is de diepste laag van de werkelijkheid en de laag die het dichtst bij het Oneindige staat. Vanwege de nabijheid van het Oneindige kan deze laag niet rechtstreeks worden ervaren. De Qabalisten ontwikkelden echter verschillende methoden om hen in staat stellen kennis over en ervaring van van haar inwendige structuur op te doen.

De relatie tussen het Oneindige en het eindige omvat een reeks van fasen, welke begint met een eerste contractie of versluiering, die Tzim-Tzum wordt genoemd. Het deel van de versluiering die het makkelijkst kan worden begrepen in de Wereld van Actie, manifesteert zich als tijd, ruimte, en materie. Er is een ook nog een soort tussen-wereld, die fungeert als een oer-patroon en blauwdruk van manifestatie tussen het Oneindige en de verborgen werelden: Dit is de wereld van Adam Kadmon. Dit oer-patroon bevat tien sferen (de zogenaamde sephiroth) die volledig in balans zijn. Dit wordt de Eerste Boom genoemd. Er dient te worden opgemerkt dat dit wat anders is dan de Levensboom zoals we die kennen in de Wereld van Actie. Het verschil ligt in de aanwezigheid van Daath en de positie van Malkuth, dit valt echter buiten de scope van deze inleiding.

De Val

In de Qabalistische kosmologie brak de Levensboom toen de wereld ontstond. De gebroken schillen van de tien sferen schiepen vervolgens de wereld: "De wereld van de punten". Dit was een chaos van disfunctionele delen. Zij bracht het leven tot een toestand van ballingschap. De laagste sfeer van Malkuth (het aardse Koninkrijk en de sfeer van de materie) werd gescheiden van de goddelijke invloed van de hoogste sferen en mengde zich met de gebroken schillen van de overige sferen. Dit werd het strijdtoneel voor de interactie tussen Goed en Kwaad, waarin de mens een zoekende in de woestijn werd. Dit is het weefsel van ons dagelijks leven, en het is in Malkuth waar alle Alchimie van betekenis moet plaatsvinden, zowel in geestelijk als in fysieke zin. Als we deze Alchimie beoefenen, nemen we deel aan het proces van het opheffen van de Boom, of de resurrectie van de Boom. Door het herstellen van de Boom van Adam Kadmon benaderen we de Wereld van Restoratie.

Het herstel van de Boom

Terwijl Luria de ongeziene werelden onderzocht en beschreef in visies, ondernam Abulafia een soortgelijke reis, maar vooral met behulp van geluidstrillingen. Het gebruik van beelden en geluiden zijn even waardevol en complementair. De combinatie van de beelden van Luria en vibrationele technieken van Abulafia resulteert in een uiterst effectieve manier om door te dringen in de innerlijke werelden en de innerlijke Alchimie te beoefenen. Daarom verklaarden de oude wijsgeren dat "door namen en beelden worden alle krachten gewekt en heropgewekt". Met deze twee kunnen we toegang krijgen tot de krachten die de ziel van de mens vormen. Wanneer men deze toegang heeft verkregen, kan begonnen worden met de verandering van de elementen die ons beperken.

Vele eeuwen van beoefening hebben geleid tot een aantal praktische meditatieve oefeningen die ons bij bovenstaande kunnen helpen. Dit zijn technieken die het onbewuste opheffen tot de Neschamah (het Hoger Zelf), met het doel om de Boom te herstellen. Deze technieken kunnen niet worden gevonden in boeken, maar worden vrijwel uitsluitend mondeling doorgegeven, en in strikte geheimhouding. In de Q-group wordt een selectie van deze oefeningen onderwezen en onderzocht. Zonder in detail te gaan op de aard van de oefeningen, worden hier enkele genoemd:
- openen van de poorten in de tempel van permutatie
- innerlijke vibratie-oefeningen
- aanroepen van een macrokosmische gids
- ervaren van de archetypen van de sephiroth
- geavanceerde technieken van het rijzen in de sferen
- aanroepen van de Shemhamphoresh
- spiritueel vasten en Qabalistisch ritueel

Deze studiegroep is alleen toegankelijk op uitnodiging.