Wat is Alchemie?

Door MorehEr zijn veel verhalen van alchemisten die al sinds mensenheugenis leven na het drinken van het levenselxer. Wordt deze traditionele Alchemie vandaag de dag nog steeds beoefend?

Hedendaagse Alchemie

Woordenboeken definiëren Alchemie tegenwoordig in het algemeen als volgt:


Een vorm van chemie en speculatieve filosofie die werd beoefend in de Middeleeuwen en de Renaissance en zich voornamelijk bezig hield met onderzoek naar methoden voor het transmuteren van onedele metalen in goud en het vinden van een universeel oplosmiddel en een levenselixer.

Bovenstaand komt overeen met twee fundamentele ideeën die worden geassocieerd met Alchemy, namelijk het bestaan van transmutatie en van onsterfelijkheid door middel van inname van een drank of de Steen der Wijzen. Beide ideeën gaan over de grote krachten die toegeschreven werden van de eerste beoefenaars van de alchemie, en deze maakten het zo'n invloedrijke filosofische traditie.

Philosopher's Stone


De unieke foto hierboven werd vrijgegeven door de Elder Brothers, en toont mogelijk de Steen in zijn onvolmaakte staat, voor het proces van vermenigvuldiging. In deze staat noemt St. John de Steen de "False Profeet", want hoewel het de verschijning heeft van de volmaakte Steen, heeft het geen van zijn krachten.

Met de vlucht die de wetenschap nam, en de wetenschappelijke methode, werd Alchemie afgedaan als een pseudo-wetenschap, een mengelmoes van symbolen en gelijkenissen. Alchemie werd geclassificeerd als iets hyperfysieks en afgescheiden van de wetenschappelijke hoofdstroom; een ijdele hersenschim van de wetenschap en een zwendel van goudmakerij.

Hoe hard chemici ook probeerden, zij konden de Steen der Wijzen niet reproduceren. Anderen stelden voor dat Alchemie gezien moest worden als een louter symbolische taal om het spiritueel ontwaken te helpen. Maar de waarheid ontvouwt zich, ondanks scepsis, en meer recent is er een groeiend aantal serieuze anachronistische academici en studenten die veel vooroordelen als onjuist hebben bewezen. Een heropleving van de onderzoeken op het praktische gebied heeft geleid tot zeer interessante resultaten, en een meer coherent beeld van de plaats en omvang van deze Kunst. [Hanegraaff, 2006]. Deze studenten en wetenschappers proberen om de alchemie zo goed mogelijk in te begrijpen in een context die niet zuiver wetenschappelijk, noch zuiver geestelijk is, maar die de hermetische principes en praktijken omvat en kennis met betrekking tot mystiek, mythologie, astrologie, magie, geometrie.

squaring the circle

De Inner Garden Onderzoeksgroep geeft daarom de voorkeur aan de volgende definitie van Alchemie:


Alchemie: de kunst, filosofie en wetenschap van de verwezenlijking van mens en natuur, door de zuivering en versterking van haar levenskracht en afstemming op het Goddelijke. Het onderwerp van studie is de Quintessence, het Licht, het doel is de transformatie van Geest en Materie."[ref. Akte van Oprichting, 2010]

Deze definitie omvat zowel een interne als een externe component - een holistisch concept dat terugvoert op de eerste resterende bronnen over Alchemie van Griekse, Indiase, Chinese en zelfs Egyptische afkomst.

Oorsprong van Alchemie

De kunst van de Alchemie bestaat al eeuwen en gaat waarschijnlijk terug tot het begin der tijden. Een tijdlijn met betrekking de belangrijkste gebeurtenissen is hier te vinden. De oudste Indiase geschriften bevatten dezelfde elementen van de Alchemie die gevonden worden in teksten uit het oude China, namelijk verwijzingen naar een verband tussen goud en een lange levensduur. Kwikzilver, dat van zulk vitaal belang was voor de Alchemie, wordt voor het eerst genoemd in de Artha-Sastra uit 4e of 3e eeuw voor Christus. Ongeveer in dezelfde tijd als deze wordt aangetroffen in China en in het Westen [Multhauf & Gilbert, 2008]. Het idee van transmutatie van van onedele metalen in goud verschijnt in de 2e tot 5e eeuw AD in boeddhistische teksten, ongeveer in dezelfde tijd als in het Westen. Alexander de Grote was India binnegevallen in 325 voor Christus, en stichtte een Griekse staat (Gandhara) die lang bleef bestaan. Er bestaat een mogelijkheid dat de Grieken het idee van de Indiase cultuur overnamen, of dat er een uitwisseling van kennis op dit gebied.

location of alchemists of Gandhara

Aangezien Alchemie diep in het wijde gebied van de Indische eruditie geworteld was, was er veel overlap met invloeden uit andere metafysische en filosofische doctrines, zoals Samkhya, Yog, Vaisheshik en Ayurveda. Tegelijkertijd volgden alchemisten in China een vergelijkbare traditie. De "Cantong qi" is het oudste boek dat geheel gewijd is aan alchemie, geschreven door Wei Boyang in de 2e eeuw na Chr. De titel kan vertaald worden als "Verwantschap van de Drie ', wat een verwijzing kan zijn naar het feit dat het boek gaat over drie vormen van Alchemie:

  1. Een vorm van Lichaamsalchemie (Neidan), wat gaat om de beheersing van energieën in het lichaam.
  2. Een filosofische en religieuze traditie (taoïsme), en de verkenning van de Interne Werelden en cosmologie.
  3. Een vorm va Externe Alchemie; het bereiden van het Levenselixir en de Steen der Wijzen.

Deze drie complementaire gedachtenstromingen waren allemaal deel van een enkele leer - en waarschijnlijk ook een traditie van initiatie. Het is in dit licht dat de Inner Garden Alchemie Onderzoeksgroep Alchemie als volgt kwalificeert als:

  1. Een Kunst
  2. Een Filosofie
  3. Een Wetenschap

Alchemie is schakel in de ontwikkeling van mens en natuur, en kan deze groei versnellen. Dit wordt het Grote Werk genoemd. Het belangrijkste principe kan worden samengevat als 'de verhoging van trillingen', en dit geldt voor zowel het fysieke als het mentale vlak. Het potentieel van perfectie is in essentie aanwezig in de natuur, maar dit Arcanum moet gescheiden worden van de grovere delen, en worden vermenigvuldigd. Een conversie van het ene in het andere werkt zowel in de fysische als in het mentale rijk, zoals een trilling of een idee overgedragen kan worden van de een op de ander.

alchemy of vibration

In het licht van de verschillende bronnen en vormen die de alchemistische traditie heeft gekend in de verschillende culturen, heeft Inner Garden deze traditie is als volgt in de akte van oprichting omschreven:


Een praktische en esoterische traditie die in het westen vereenzelvigd wordt met Hermetiek, en welke beoefend werd en wordt door broederschappen zoals de Frères Aînés de la Rose+Croix, Gold und Rosenkreuz en Golden Dawn. Wereldwijd voert de traditie terug naar onder meer de leer van de Sarmounis en het Soefisme, de Siddha Traditie, Pythagoreanisme en het Kabbalisme.[ref. Akte van Oprichting, 2010].

De kruisbestuiving tussen culturen wordt bij wijze van voorbeeld onderstreept door het verslag van een 11e eeuwse Perzische chemicus en arts genaamd Abu Rayhān Bīrūn, die rapporteerde over de Indiase cultuur dat "zij hebben een wetenschap vergelijkbaar met alchemie met geheel eigen elementen. Ze noemen het Rasayana, een woord gebaseerd op rasa, dat wil zeggen, goud. Het betreft een kunst die slechts geldt voor bepaalde operaties, drugs, en samengestelde medicijnen, waarvan de meeste afkomstig zijn uit planten. Het Arcanum hersteld de gezondheid van degenen die uitzichtloos ziek waren, en het gaf jeugd terug aan hen die hun laatste dagen sleten ..."

Toen de intellectuele duisternis vuil aan het begin van onze huidige tijd, en daarop volgende censuur van de kerk, werd Arabië de bewaker van de lamp van verborgen wijsheid. De Arabische manuscripten behelzen vooral voor de westerse Alchemie ten dele een van de meest 'originele' bronnen, en de Inner Garden koestert dit erfgoed, zoals deze werd doorgegeven door een groep van hermetische broederschappen.

In bovenstaande definitie worden de broederschappen van de Frères Aînés de la Rose + Croix en de Gold und Rosenkreutz genoemd als twee meest recente groepen die zijn een traditie van initiatie in Alchemie doorgaven. Maar zelfs in deze tradities dienen oudere bronnen vaak als naslagwerken voor een Kunst die ooit wellicht op een veel hoger niveau van ontwikkeling beoefend werd dan wij momenteel kunnen. Het idee dat wij ons snel ontwikkelen naar grotere kennis geldt misschien voor 21e eeuw, echter, in de laatste duizenden jaren was er in tegenstelling juist sprake van een langzame maar gestaag verlies van kennis, waarbij het dieptepunt viel in de middeleeuwen.

Waarom ben je geïnteresseerd in Alchemie?

Iets heeft jouw aandacht gevangen of jouw nieuwsgierigheid gewekt, een interesse in kosmologie of misschien een affiniteit met de natuur, een verlangen naar wijsheid of de belofte van groei en vitaliteit die in onze natuur ligt.

Velen hebben zich op het pad van Alchemie gewaagd en voor velen betekende dit levenslange zoektocht naar de Steen der Wijzen. Helaas hebben ook velen hun familiekapitaal in het proces verspild, of hun longen vergiftigd met metalen dampen, of zijn vervreemd geraakt van familie en vrienden, of hebben zichzelf naar de rand van de afgrond van waanzin gedreven in de wirwar van alchemistische en archetypische symbolen die hun structuur van de werkelijkheid werd. Cycliani verteld:


God heeft mij succes verleend bij het maken van de Steen der Wijzen, nadat ik 37 jaar verwoed gezocht heb, en meer dan 1500 nachten zonder slaap ging, onstelbare ellende leidde en onherstelbare verliezen. Ik heb besloten de jeugd mijn hartverscheurend relaas te bieden, aan hen die de hoop der toekomst zijn. Dit kan dienen als een les en tevens als een waarschuwing aan jongeren om zich af te wenden van een kunst die in eerste instantie misschien wel de meest heerlijke witte en rode rozen beloofd, maar die later omgeven blijken te zijn door doornen, en dat het pad daar naar toe vol met valkuilen zit.[Cycliani, Hermes Ontsluierd. 1831]
The Alchemist

Om een deel van de ontberingen en de verspilling van tijd en middelen zoals die van Cycliani te voorkomen, werken studenten in deze Kunst vaak samen, tegenwoordig voornamelijk via forums op het internet. Het delen van kennis is een vorm van symbiose, waar studenten kunnen leren van elkaar, en dus niet zelf telkens het wiel opnieuw uit hoeven te vinden. Het geheel is groter dan de som der delen. Echter, er zijn weinig forums op het internet die echt zinvolle en diepgaande discussies bevatten, hetzij omdat geavanceerde alchemisten terughoudend zijn om te posten over alchemistische geheimen op een publiek forum, of gewoon omdat er geen stimulans is om tussentijdse resultaten plaatsen wanneer er slechts oppervlakkige feedback of geen feedback is van andere forum leden. De Inner Garden Stichting werd opgericht als een besloten onderzoeksgroep, waar kennis wordt gedeeld binnen de grenzen van een hermetische groep, met een eigen forum, in zekere zin vergelijkbaar met de inner circle van traditionele broederschappen.


Back

back